Wybierz region

Wybierz miasto

  Regulamin plebiscytu

  Najfajniejsze przedszkole w pow. pajęczańskim

  Regulamin plebiscytu pod nazwą
  „Najfajniejsze przedszkole w powiecie” edycja 2016 zwanego dalej „Plebiscytem”


  Art. 1
  Informacje ogólne
  1. Organizatorem Plebiscytu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
  2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Najfajniejsze przedszkole w powiecie 2016”
  3. Plebiscyt polega na wyborze w drodze glosowania :
  Najfajniejszego przedszkola w następujących powiatach:

  piotrkowskim
  bełchatowskim
  skierniewickim
  rawskim
  łowickim
  wieluńskim
  pajęczańskim
  wieruszowskim
  kutnowskim
  łęczyckim
  tomaszowskim
  opoczyńskim
  radomszczańskim
  łaskim
  sieradzkim
  zduńskowolskim
  poddębickim


  Plebiscyt organizowany będzie od dnia 13.05.2016 do dnia 31.05.2016
  4. Organizator powołuje 2 osobową komisję plebiscytową w skład której wchodzą Krzysztof Druszcz oraz Joanna Stępnik
  5. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
  6. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
  7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się Regulamin serwisu naszemiasto.pl oraz przepisy kodeksu cywilnego.

  Art. 2
  Warunki udziału w plebiscycie

  1. Plebiscyt ma charakter zamknięty. Nominacji kandydatur dokonuje komisja plebiscytowa spośród kandydatur zgłoszonych zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. Kandydatem w Plebiscycie może być przedszkole, klub przedszkolny, klub malucha znajdujące się na terenie ww.powiatu.

  2. W plebiscycie mogą brać udział osoby pełnoletnie mieszkające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym regulaminem.
  3. W plebiscycie może wziąć udział każda osoba pełnoletnia, o której mowa w pkt. 1; kandydaturę może zgłosić każdy, w sposób wskazany w Art. 3 ust. I pkt 3 Regulaminu.
  4. W plebiscycie głos może oddać każda osoba pełnoletnia – zarejestrowany użytkownik serwisu internetowego www.naszemiasto.pl, posiadający ważne konto w tym serwisie oraz posiadający ważne konto w serwisie internetowym Facebook, który powiązał swoje konto w serwisie internetowym www.naszemiasto.pl ze swoim kontem w serwisie Facebook i który umożliwił publikację postów na tablicy
  w serwisie Facebook we własnym imieniu, z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora, osób którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Plebiscytu oraz członków ich najbliższych rodzin.
  5. W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
  6. W plebiscycie nie mogą brać udziału także pracownicy oraz współpracownicy podmiotów którym powierzono jakąkolwiek czynność związaną z plebiscytem ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się osoby o których mowa w pkt. 5.


  Art. 3
  Zasady przeprowadzania Plebiscytu

  I. Zgłaszanie kandydatur
  1. Plebiscyt będzie się odbywał w dniach od 13.05.2016 od godz. 10.00 do 31.05.2016 do godz. 23.59

  2. Zgłoszenie powinno zawierać:
  a. Zdjęcie przedszkola
  b. Nazwę przedszkola
  Zgłoszenia można dokonać:
  a. drogą elektroniczną nadsyłając zgłoszenie na adres e-mail k.szporak@dziennik.lodz.pl lub
  Prawidłowe zgłoszenia należy dostarczyć drogą elektroniczną, na w/w adres e-mail do godz. 15.00 w dniu 20.05.2016 roku.
  drogą elektroniczną na formularzu dostępnym na stronie internetowej. Prawidłowe zgłoszenia należy dostarczyć drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza do godz. 15.00 w dniu 20.05.2016 roku.
  b. telefonicznie pod numerem telefonu 42 42 665-93-56 w godzinach 10.00 -16.00 do dnia 20.05.2016 roku .
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią pkt. 2 niniejszego artykułu oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów o czym zgłaszający zostanie poinformowany niezwłocznie przez Organizatora na podane dane kontaktowe z informacją o przyczynach negatywnej weryfikacji. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie w terminie 72 godzin dołączona do listy kandydatów.
  W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6.
  4. W dniu 13.05.2016 na stronie internetowej naszemiasto.pl zostanie opublikowana
  lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie.


  II. Głosowanie

  1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 13.05.2016 od godz. 10.00 do 31.05.2016 do godz. 23.59 na następujących warunkach.:
  a. głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie
  „Dziennika Łódzkiego” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
  b. głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 71321 w treści wpisując odpowiedni prefiks. po kropce wpisując numer wybranego kandydata

  przedszkole w powiecie:
  piotrkowskim - PT
  bełchatowskim - BP
  skierniewickim - SK
  rawskim - PR
  łowickim - LP
  wieluńskim - WL
  pajęczańskim - PJ
  wieruszowskim -WP
  kutnowskim - KP
  łęczyckim - PL
  tomaszowskim - TP
  opoczyńskim - PO
  radomszczańskim - RD
  łaskim - LA
  sieradzkim - SP
  zduńskowolskim - ZD
  poddębickim - PD  c. w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
  d. koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 1,23 zł z VAT (1 zł + VAT);
  e. jeden wysłany SMS to 5 głosów w Plebiscycie na daną kandydaturę ;
  f. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 71321 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 1,23 zł brutto;
  g. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu;
  h. w przypadku wysłania SMS o treści która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu na numer
  z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
  i. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
  j. dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.  3. Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem strony internetowej naszemiasto.pl (dalej jako „strona www”) poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i będzie trwało od 13.05.2016 od godz. 10.00 do 31.05.2016 do godz. 23.59 na następujących warunkach:
  a. uczestnicy posiadający indywidualne konto na stronie www powinni zalogować się na to konto;
  b. uczestnicy nie posiadający indywidualnego konta na stronie www muszą dokonać rejestracji celem zalogowania się do strony www;
  c. poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos za wskazaną kandydaturą ;
  d. jedno kliknięcie oznacza oddanie jednego głosu;
  e. dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 5 z jednego urządzenia.


  4. Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem aplikacji internetowej Facebook (dalej jako „aplikacja FB”) poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i będzie trwało od 13.05.2016 od godz. 10.00 do 31.05.2016 do godz. 23.59 na następujących warunkach.:
  a. uczestnicy muszą zalogować się na swoje konto FB,
  b. uczestnicy muszą powiązać swoje konto na FB, ze swoim kontem w serwisie naszemiasto.pl
  c. warunkiem koniecznym do oddania głosu jest umożliwienie publikacji postu na tablicy właściciela konta w aplikacji FB w jego imieniu,
  d. poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos za wskazaną kandydaturą
  e. jedno kliknięcie to 5 głosów Plebiscycie na daną kandydaturę,
  f. dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 1 głos za pośrednictwem jednego konta uczestnika w aplikacji FB.

  5. O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa suma liczby głosów zliczona na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem SMS Premium, strony internetowej naszemiasto.pl oraz aplikacji internetowej Facebook
  6. W przypadku gdy dwie lub więcej osób będzie miało łącznie taką samą liczbę punktów wyższe miejsce w końcowej klasyfikacji zajmie osoba wskazana przez komisję plebiscytową plebiscytu.


  Art. 4
  Ogłoszenie wyników Plebiscytu

  1. Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu w dniu 01.06. 2016 na stronie internetowej naszemiasto.pl


  Art. 5
  Nagrody w Plebiscycie

  1. Za wydanie nagród w plebiscycie odpowiada Organizator.
  2. Zwycięzcy Plebiscytu - przedszkola, które zajmą I m-ce w każdym z ww. Powiatów, otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz prezentacje na stronie naszemiasto.pl
  3. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
  4. Nagrody rzeczowe mogą zostać odebrana osobiście w siedzibie lokalnej redakcji Dziennika Łódzkiego lub mogą zostać dostarczone paczką pocztową lub kurierską na wskazany przez zwycięzcy adres pocztowy. W przypadku wysyłki nagród Nagroda zostanie zostaną one wysłane na koszt Organizatora.
  5. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  6. Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez uczestnika.


  Art. 6
  Reklamacje

  1. Reklamacje związane z plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres Nasze Miasto Łódź ul. Skorupki 17/19 z dopiskiem Plebiscyt Najfajniejsze Przedszkole w powiecie
  2. . Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
  3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
  4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.


  Art. 7
  Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
  2. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
  3. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
  4. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy hermes@polskapress.pl w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.
  5. Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą osoby głosującej po otrzymaniu informacji
  o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w Plebiscycie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji osoby głosującej.
  6. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Plebiscytu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w w/w celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Plebiscytu.
  7. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: id_facebook, IP, data bez godziny (dla anonimId i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw danych przeglądarki ( między innymi informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera).
  Dodaj ogłoszenie